Våra tjänster

SERVICE & AVTAL

För fastighetens bästa


Funktion och effektivitet är ledorden för våra tjänster och produkter. Det innebär att vi erbjuder rätt lösningar och service för underhåll, reparationer och installationer inom ventilation, styr och regler, el, högspänning, energi och kyla. Eftersom vi inte är beroende av fasta leverantörer kan vi erbjuda den lösning och produkt som passar bäst, oavsett fabrikat. Det gäller exempelvis ventilationsaggregat, värmepumpar, kylmaskiner, tryckluftskompressorer med mera.

Våra kunder tecknar oftast avtal med oss, exempelvis för löpande tillsyn, beredskap, underhåll och kontroll och uppföljning av energiförbrukning. Vi tecknar även helt kundanpassade avtal där varje insats är en del av en helhetslösning utifrån exakta behov och målsättningar.
VENTILATION

God inomhusmiljö 
med optimerade system


Vi arbetar med alla typer av luftbehandlingsanläggningar och vår strävan är att skapa en god inomhusmiljö genom att optimera de fastighetstekniska systemen. Installationer sker oftast genom egna framtagna lösningar som kan samverka med befintliga.
  Tjänster inom ventilation:
  • Service
  • Underhåll
  • OVK
  • Reparation
  • Luftinjustering
  • Optimering
  • Projektering
  • Nyinstallation
  • Drifttagning
  • Modernisering
  KYLA & VÄRME

  Alltid rätt temperatur


  Vi tillhandahåller ett komplett program av kyltjänster, allt från periodisk läckagekontroll med registerföring och myndighetsrapportering till mer kundanpassade avtal och installationer.
  Vi är certifierade för alla typer av kylarbeten. Inom värme projekterar vi såväl stora som små värmepumpsinstallationer och vi arbetar med ClimaCheck för analys och optimering av kyl- och värmepumpsanläggningar.
  Genom att arbeta med förebyggande underhåll av din kylanläggning säkerställer du att så långt som möjligt undvika driftstörningar, vilka oftast leder till kostsamma stopp och reparationer. Om du ändå skulle drabbas, säkerställer du genom att teckna serviceavtal med oss att du får hjälp, på avtalad tid med rätt kompetens oavsett svårighetsgrad.
  Som kund hjälper vi dig att inventera vilken nivå av service just Din anläggning har behov av, vårt åtagande innebär att vi ser till anläggningen som helhet och tar självfallet hand om allt som kan ha inverkan på driften.

  Gemensamt för alla våra kyltjänster är att vi alltid erbjuder våra kunder långsiktigt lönsamma och energioptimerade installationer med låg växthuspåverkan.
  Tjänster inom kyla och värme:
  • Service
  • Underhåll
  • Analys och optimering
  • Reparation
  • Projektering
  • Nyinstallation
  • Drifttagning
  • Modernisering
  Automation

  Kundanpassade styrsystem


  Vi skapar såväl stora som små system för styrningen och övervakningen av anläggningar för inomhusklimat och processer inom industrin. Vi anpassar lösningen utifrån den verksamhet som ska bedrivas och gör den så effektiv och hållbar som möjligt. Dessutom har vi bred kunskap inom moln-tjänster och kan ansluta er fastighet till vår Driftcentral. Precis som inom våra andra verksamhetsområden är vi helt leverantsoberoende.
  Tjänster inom styr och regler:
  • Service
  • Molntjänster
  • Reparation
  • Projektering
  • Nyinstallation
  • Drifttagning
  • Modernisering
  ENERGI

  Energimedveten behandling
  av varje kilowattimme


  Vi erbjuder energibesparande lösningar, fortlöpande energikontroller samt upprättar energistatistik över fastighetens samtliga installationer. Vi arbetar med helhetslösningar, alltid med ett konsekvens- och framtidstänkande som utgår från fastighetsägarens mål och behov.
  Vi inventerar installerad utrustning och ger förslag på optimering av energitekniska system. Allt för att sänka energikostnaderna.
  Tjänster inom energi:
  • Analys
  • Kartläggning
  • Statistik
  • Helhetskontroll
  • Uppföljning
  • Konsultuppdrag
  • Modernisering
  • Värmefotografering
  EL & HÖGSPÄNNINGSTEKNIK

  Eleffektivt och säkert


  Vi erbjuder en stor mängd olika tjänster inom området kraftförsörjning, el och belysning. Vi har behörighet för alla typer av elinstallationer för energiförbrukande system. Vi har spetskompetens inom högspänning, kraftförsörjning, avbrottsfri kraft, specialutrustning och belysning.
  ​​​​​​​
  En starkströmsanläggning ska enligt lag vara säker för person, egendom och husdjur, ett ansvar du har som innehavare. Vi hjälper dig med detta och säkerställer rätt underhåll och rätt dokumentation för en säker och tillförlitlig anläggning. Självklart utför vi till- och ombyggnader av exempelvis UPS-anläggningar, hög- och lågspänningsställverk så att du som kund får så kostnadseffektiva lösningar som möjligt utifrån din verksamhet och dina krav.
  Vi är leverantörsoberoende och möter dina behov i din anläggning oavsett fabrikat.
  Tjänster inom el och högspänningsteknik:
  • Service
  • Underhåll. Fortlöpande och periodisk tillsyn
  • Dokumentation
  • Eldriftansvar
  • Reparation
  • Projektering
  • Konstruktion
  • Nyinstallation
  • Drifttagning
  • Modernisering/Abonnemangsoptimering
  • Faskompensering